SALEVÂT-I ŞERÎFE OKUMANIN FAZÎLETİ VE FAZÎLETLİ BÂZI SALÂT-Ü SELÂMLAR

SALEVÂT-I ŞERÎFE OKUMANIN FAZÎLETİ VE FAZÎLETLİ BÂZI SALÂT-Ü SELÂMLAR

Tâbi‘în tabakasından olan İbnü’l-Hımyerî (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır:

“Bir kere Ammâr (ibni Yâsir) (Radıyallâhu Anh) bana: ‘Ey İbnü’l-Hımyerî! Sana Habîbim (en çok sevdiğim zât olan) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den bir hadîs rivâyet edeyim mi?’ dediğinde ben: ‘Buyur anlat.’ dedim. O zaman kendisi, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ona (Ammâr (Radıyallâhu Anh)a): ‘Ey Ammâr! Şüphesiz Allâh’ın öyle bir meleği vardır ki ona bütün mahlûkātın isimlerini(n bilgisini) vermiştir. Ben öldüğüm zaman o melek kıyâmete kadar kabrimin başında duracaktır. Artık benim ümmetimden her kim bana bir kere salât okuyacak olsa mutlakā o melek onun adını, babasının ismiyle birlikte söyleyerek (bana): ‘Yâ Muhammed! Felan kişi sana salât okudu.’ diyecektir.

Bunun üzerine Rabb (Te‘âlâ) da o adama (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e okuduğu) her bir salâtına mukābil on kere salât (rahmet) edecektir.’ buyurduğunu söyledi.”

(et-Taberânî; el-Heysemî, Mecma‘u’z-zevâîd, rakam:17292, 10/251; İbnü Ebî ‘Âsım, es-Salâtü ‘ale’n-Nebiyy, rakam:51, sh:42; el-Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, rakam:2831, 6/416; İbnü Nâsıriddîn ed-Dimeşkî, el-İhbâr fî vefâti’l-muhtâr, sh:54)

devamı için Lâlegül Dergisi Kasım sayısı sayfa 95'e bakınız...

SALEVÂT-I ŞERÎFE OKUMANIN FAZÎLETİ VE FAZÎLETLİ BÂZI SALÂT-Ü SELÂMLAR