MUHAMMED MA‘SÛM es-SERHENDÎ HAZRETLERİ’NİN MEKÂTÎB-İ ŞERÎFESİNDEN MÜNTEHABÂT

MUHAMMED MA‘SÛM es-SERHENDÎ HAZRETLERİ’NİN MEKÂTÎB-İ ŞERÎFESİNDEN MÜNTEHABÂT

29 Ağust

İMÂM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ’NİN OĞLU, SİLSİLE-İ MEŞÂYİHIMIZIN 25.HALKASINDAKİ el-URVETÜ’LVÜSKĀ MUHAMMED MA‘SÛM es-SERHENDÎ HAZRETLERİ’NİN MEKÂTÎB-İ ŞERÎFESİNDEN MÜNTEHABÂT

Muhammed Ma‘sûm Hazretleri’nin üç ciltlik “Mektûbât” ının aslı Farsça’dır. “Mektûbât”ın 1.cildinde 239, 2.cildinde 158 ve 3.cildinde ise 255 mektup bulunur. Bu eser, Mehmed Emîn Tokâdî Hazretleri’nin mürîdi olan ve şeyhinin yanında medfun bulunan Müstakîmzâde Süleyman Se‘âdeddîn Efendi tarafından Osmanlıca’ya çevrilmiştir. Hüseyin Hilmi Işık (Rahmetullâhi Aleyh) in talebesi olan Süleyman Kuku Hoca Efendi, 80 yaşında olmasına rağmen  kitabı Farsça aslından Türkçe’ye tercüme etmeye muvaffak olmuştur. Allâh-u Te‘âlâ ecrini kat be kat ihsân eylesin. Âmîn! Biz de kendisinin izni ile her ay bu mektuplardan bâzılarını seçip inşâallâh dergimizde yayınlayacağız. 1.CİLDİN KIRK YEDİNCİ MEKTÛBU Hakîkatlar sâhibi Hâce Muhammed Hanîf hazretlerine. Talebenin sülûkü ve kemâl mertebelerinin izahı ve bunlarla alâkalı ma’rifetlerden bahseder: Allahu teâlâya hamd, Resûlüne salât ve tehıyyattan sonra: Azîz kardeşim, talebenin teslîki [tarîkatta yetiştirilmesi] ve kemâlin kemâline işâret eden sözlerden, kusurlu anlayışım ölçüsünce bahsedeyim. Güzel dinleyin. Lâ ilahe illallah tevhîd kelimesidir. Tevhîd zâtı kadîm olanı zâtı kadîm olmayandan ayırmaktır. Bunun da derece ve mertebeleri vardır: Birinci mertebe: Bu tevhîd sözünü kalb ile tasdîk ederek söylemektir. Bu, avam müminlerin mertebesidir.

Süleyman KUKU

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Eylül sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 64)


Yorum Ekle