HİNDİSTAN ZİYÂRETLERİ-10

HİNDİSTAN ZİYÂRETLERİ-10

HİNDİSTAN’DA KABR-İ ŞERÎFLERİNİ ZİYÂRETLE ŞEREFYÂB OLDUĞUMUZ ÇİŞTİYYE TARÎKATINDAN İKİ BÜYÜK VELÎ

Bizlere Hindistan’da medfûn bulunan silsile-i aliyyemizin yüce ricâlini ve sâir meşâyihı ziyâret etmeyi nasîb eden Rabbimiz’e hamd ettikten ve Rasûlü ile Ehl-i Beyti’ne salât-ü selâm ettikten sonra! Muhterem okurlarım!

Geçtiğimiz aylardaki yazılarımda Hindistan’da ziyâretleri ile şerefyâb olduğumuz zevât-ı kirâmdan; Muhammed Bâkîbillâh Hazretleri, İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, İmâm-ı Ma‘sûm Hazretleri, Seyfüddîn Ebu’l-Berekât Hazretleri, Seyyid Nûr Bedâyûnî Hazretleri, Cân-ı Cânân-ı Mazhar Hazretleri, Abdullâh ed-Dehlevî Hazretleri, halîfeleri Hâlid-i Bağ-dâdî ve Ebû Sa‘îd el-Müceddidî Hazretleri’nin ve Abdullâh ed-Dehlevî Hazretleri’nin dergâhını ikinci bânisi olan Ebu’l-Hayr Hazretleri’nin terceme-i hâllerinden bir nebze de olsa bahsetmiştim.

Hindistan ile ilgili yazılarımı, orada ziyâret ettiğimiz Çiştiyye tarîkatının iki yüce velîsinin terceme-i hâllerini arzederek nihâyete erdirmek istiyorum. Allâh-u Te‘âlâ cümlemize bu yüce zatların şefâatlerini nasîb eylesin. Âmîn!

ÇİSTİYYE TARÎKATININ PÎRİ MU‘ÎNÜDDÎN ÇİŞTÎ HAZRETLERİ

Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İsmi Hasen ibni Gıyâsiddîn Hüseyn el-Hüseynî’dir. Lakābı Mu‘înüddîn olup, bu isimle tanınmıştır.

531 (1136) senesinde doğdu.

634 (1236) senesinde Ecmir’de vefât etti, kabri oradadır.

Soyu Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ulaşmakta olup, seyyiddir. Babası Gıyâsüddîn Hasen, aslen Senceristanlı, sâlih ve son derece müttakî bir zat idi.

AHMET MAHMUT ÜNLÜ

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Mayıs sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 04)


Yorum Ekle