EHLİ SÜNNET NEDİR, NE DEĞİLDİR?

EHLİ SÜNNET NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Hayatın İslâm’a Göre Tayin Edilmesi Bağlamında Ehl-i Sünnet İ slâm coğrafyası yaklaşık iki asırdır akîdede, ilimde, fikirde sürekli yeni sorunlar üreten bir kriz ikliminde kalmaya mecbur edilmiştir. Siyasî, ictimâî ve iktisadî buhranlara da kaynaklık eden bu iklim, İslâm ümmetini metin ve şerh kitaplarını tarihî vesikalar niyetine okuyup tercüme eden gelenekçilerle, Batı’nın buyurgan aklının etkisinde Kadîm’i reddeden modernistler arasında çare aramaya mahkûm etmiştir. İki zıt kutbun “reddiye” zarfında yürüttükleri “karşılıklı itham savaş- ları”, krizi her geçen gün daha da derinleştirmektedir. İslâm ümmeti, tarihî süreç içerisinde günümüzdekine benzer krizler yaşamış fakat bunlar ulemânın ilmî birikimimizi ve tarihî tecrübemizi dikkate alarak yaptığı inşa faaliyetleriyle kısa zamanda aşılmıştır. Farklı medeniyetlerle “tedahül” neticesinde ortaya çıkan zihniyet kirliliğini, vahiy ortamında önce izale sonra ise asla uygun bir surette imar etmek olarak cereyan eden inşa, kriz dönemlerinde Ebû Hanife, İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî, Halid Bağdâdî (rahimehumullah) gibi büyük ruhlu âlimlerin delaletiyle “Ne, niçin, nasıl anlaşılırsa murad-ı ilahiyeye muvafık olur?” sorularına cevap üretmiştir. Tabiûn kuşağından günümüze kadar farklı dönemlerde ve coğrafyalarda yaşayan münşî âlimlerin ortak özelliği krizi, vahiy ortamında kalarak yönetip-çözmeleridir. Bu durumun kavramsal ve kurumsal karşılığı olan “Ehl-i Sünnet”, tarihin bu en derin krizini aşabilmenin de yegâne yoludur.

DR. İHSAN ŞENOCAK

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Şubat sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 70)


Yorum Ekle